Chennai Mushroom farm

Mushroom Air Handling Unit

Mushroom Bag Filling Machine

Mushroom Bunker Room

Mushroom Compost Mixing Area Shed

Mushroom Compost Tunnel Inside View-2

Mushroom Compost  Tunnel

Mushroom Growing Rocks

Mushroom Growing Room Air Handling Unit

Mushroom Growing Room Air Handling Unit-1

Mushroom Growing Room Inside View With Trolley-2

Mushroom Spawning And Bag Filling Machine-2

PUF Mushroom Growing Room

Haldwani-Cooling-Unit3 front

Herbastar Enterprises Haldwani Uttrakhand